Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2556 / มกราคม

มกราคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. กับ โครงการศึกษาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 • เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2555
 • รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทยเสนอตอน นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. อวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • การฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ ขั้นพื้นฐาน
 • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางศึกษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • เตรียมจัดประชุม The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community
 • ระชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2555
 • การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพดี
 • เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนลงรุ่นใหม่ (นปร.)รุ่นที่ 7   มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2555 (รอบ 12 เดือน)
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง"การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน"
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม แนวทางการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามรายงานผลการวิจัย "Doing Business" ของธนาคารโลก
 • สำนักงาน ก.พ.ร. มอบความสุขในวันเด็ก
 • ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2555
 • เตรียมจัดประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำมาตรการและกลไกป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2556 14:22:26 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:48:24
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th