Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2556 / กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • สำนักงาน ก.พ.ร. และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 28 มกราคม 2556
 • คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดติดต่อกัน 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2554
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2555 (รอบ 12 เดือน)
 • The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่องแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
 • ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวปฏิบัติขององค์การมหาชนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 • ผู้แทน Public Service Commission ประเทศมาเลเซียร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวปฏิบัติขององค์การมหาชนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 • การประชุมเจรจาตัวชี้วัดฯ กระทรวงแรงงาน
 • การประชุมหารือเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
 • แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:44:10 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2556 09:24:38
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th