Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2556 / มีนาคม

มีนาคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. กับโครงการศึกษาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานระดับกรม
 • เตรียมจัดประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • เตรียมจัดประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที (สัญจร) ครั้งที่ 23 เรื่องต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ กระทรวงมหาดไทย
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มีนาคม 2556เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ 3 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มีนาคม 2556 เรื่องแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 มีนาคม 2556 09:13:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2556 09:58:44
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th