Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

มกราคม

เดือนมกราคม

           5 - 20 มกราคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 (Site Visit II : Post - Evaluation) (ส่วนราชการ)

           4 - 5 มกราคม การประชุม การพัฒนาขีดความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Ratcheting
up Performance in Thailand) ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ จ.เพชรบุรี

           4 - 5 มกราคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลั่นกรองยุทธศาสตร์  ณ  โรงแรม
ปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจังหวัด กระทรวง หน่วยงานกลาง และหน่วยงานระดับ
กรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด   ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และกลั่นกรองยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่มี
ความสำคัญโดดเด่น  (Flagship Projects) ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 ให้สอดคล้อง
ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

           6 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาลโดยผู้
แทนกลุ่มจังหวัดนำเสนอภาพรวมการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ Flagship Projects ของกลุ่มจังหวัดประจำปี 2550-2551 ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกลั่นกรองยุทธศาสตร์โดยนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมรับมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการ


           9 - 12 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคมเพื่อการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Public  Forum  and  Deliborative  Dialogue  to  Enhance  Participatory  Governance )
ณ  โรงแรมอโนมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรได้แก่  Sandra  S.  Hodge,  Ph.D.ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบายสาธารณะ  จาก  University  of  Missouri  และ  Taylor  Willingham  ผู้อำนวยการ  Texas Forums  ผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรอิสระและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.

           10 มกราคม เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ได้แก่ 
              - บุคลากรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนำโดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ผู้อำนวยการ
                สถาบันฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับทราบบทบาทของสถาบันฯ ในความคาด
                หวังของสำนักงาน  ก.พ.ร.    และรับฟังนโยบาย   ทิศทาง   และแนวทางการทำงานจากเลขาธิการ   ก.พ.ร.
              - คณาจารย์และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มารับฟังการบรรยายหัว
                ข้อเรื่อง  การบริหารบุคคลแนวใหม่  และการบริหารความรู้ภายในองค์กร  ณ  ห้องประชุม  ก.พ.ร.  ชั้น 5 
                สำนักงาน ก.พ.ร.

           12 - 13 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ(Risk
Management  in  Public  Sector )  โดย  Dr.Malcolm K. Sparrow  จาก John F. Kennedy School of Government,
Havard University ณ โรงแรมอโนมา

                                

           17 มกราคม รายการเดินหน้า..พัฒนาราชการไทย ตอนราชการทันสมัย..พร้อมดัวยหัวใจของการให้บริการ
ออกอากาศในเวลา 20.40 - 21.40 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมีแขกรับเชิญที่มาร่วม
พูดคุยในรายการ ได้แก่ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  พรพิมล  รัตนพิทักษ์ คุณศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์  อธิบดีกรมสรรพากร
คุณก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง และคุณยิ่งศักดิ์ โค้วสุรัตน์ (เจ้าของนามปากกา อีแร้ง)

           20 และ 24 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ณ หรูม  บี โรงแรมเรดิสัน  ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานอิสระ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้การ
จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

           23 มกราคม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดทำแผนการจัดการความรู้   และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ ณ ห้องสุคนธา ซี โรงแรมโนโวเทล เซ็นทรัลสุคนธา จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคใต้ 14 จังหวัด

           23 มกราคม รายการปฏิบัติราชการสร้างรอยยิ้ม ตอน การให้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ออก
อากาศในเวลา 23.00 - 23.25 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

           25 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้  ซึ่งจัดขึ้น 2 ที่ ได้แก่
              - ห้องอิมพีเรียลแม่ปิง 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ 
                ในภาคเหนือ 15 จังหวัด ไม่รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี
              - ห้องบูราโน่ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ ใน
                ภาคตะวันออกและภาคกลาง 28 จังหวัด รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี

           26 มกราคมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยว
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดย คุณภูวดล สุนทรวิภาตกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ประจำภาคพื้นอินโดจีนและบังคลาเทศSchlumberger
Overseas  S.A.  ณ  ห้อง  3314  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
จ.นนทบุรี    เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์    ให้แก่ที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานหรือ Certified Management Consultant (CMC)

  


           27 มกราคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   การจัดทำแผนการจัดการความรู้  และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ณ ห้องมงกฎเงิน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 19 จังหวัด

           31 มกราคม       คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน(Government Counter Service : GCS) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยได้รายงานถึงผลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน และการดำเนินการที่จะมีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

           31 มกราคม การศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร. ของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตปัตตานี  ณ  ห้องประชุม  ก.พ.ร.   ชั้น  5  สำนักงาน  ก.พ.ร.  ซึ่งมารับฟังการบรรยายเรื่อง
การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

                                                         

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2550 17:06:34 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2550 17:06:34
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th