Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

กุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

           1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

           6 กุมภาพันธ์  พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมรูป 
  แบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government 
  Counter  Service :  GCS )  ในส่วนภูมิภาค  
ณ 
  บริเวณชั้น  2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล   แอร์พอร์ต
  พลาซา   จ. เชียงใหม่  โดยมี   พ.ต.ท. ทักษิณ 
  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  เป็นประธาน
  ในพิธี

           13 กุมภาพันธ์    รายการปฏิบัติราชการ 
  สร้างรอยยิ้ม 
  นำเสนอตอน   ทำไมต้องมีการ
  บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   
ทางสถานีวิทยุ
  โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

           20 - 24 กุมภาพันธ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รุ่นที่ 1
ณ โรงแรม  The  Horseshoe  Point  Resort & Country Club จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัดให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           21 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยน
แปลง เมื่อวันที่ 4 - 6 มกราคม 2549 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

           21 กุมภาพันธ์ รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน ค้นหา นปร. 2 ... สานฝันระบบราชการไทย
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  11  โดยมีแขกรับเชิญ  &np;ได้แก่   รศ.ธงทอง   จันทรางศุ  รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม  ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในโครงการ  นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะ Mentor
หรือครูผู้ฝึกงาน   และ  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ

          22 กุมภาพันธ์    พิธีปิดโครงการการพัฒนาและวางระบบประเมินผลของส่วนราชการระดับกลุ่มภารกิจ   กรม
สำนัก/กอง จนถึงระดับบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ณ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย  ได้แก่  กรมราชทัณฑ์  กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และ กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานต้นแบบ (Pilot Project)

          27 กุมภาพันธ์ รายการปฏิบัติราชการสร้างรอยยิ้ม นำเสนอตอน ทำอย่างไรถึงจะก้าวสู่ขีดความสำเร็จสูงสุด
ของผู้บริหารระดับกลาง (H.I.M.M.) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

          27 กุมภาพันธ์ - 10  มีนาคม และ  29 - 30 มีนาคม  การอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก  หลักสูตร
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (Modern Public Management : MPM) ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ข้าราชการสำนักงาน  ก.พ.ร.  สามารถให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่าง   ๆ   เกี่ยวกับงานของ
สำนักงาน ก.พ.ร. อาทิ Blueprint for Change , Knowledge Management , PMQA ศูนย์บริการร่วม เป็นต้น

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2550 23:49:51 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2550 23:49:51
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th