Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

มีนาคม

เดือนมีนาคม

           13 มีนาคม - 24 เมษายน กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโดยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ออกไปให้คำปรึกษาแนะนำกับส่วนราชการต่าง  ๆ  ในส่วนกลาง  เกี่ยวกับงานที่สำนักงาน  ก.พ.ร.  ผลักดันให้ส่วน
ราชการดำเนินการ  อาทิ   Blueprint  for  Change ,  Knowledge   Management ,  PMQA , Individual  Scorecard
ศูนย์บริการร่วม เป็นต้น

           21 มีนาคม  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินเรนทร
(องค์การมหาชน) โดยให้ สำนักงาน ก.พ.ร. รับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินเรนทร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะ
สมรอบคอบชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

           21 - 28 มีนาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรรปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ขององค์การมหาชนต่าง ๆ

           27 มีนาคม รายการปฏิบัติราชการสร้างรอยยิ้่ม เสนอตอน ทำไมต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของข้าราชการไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

           28 มีนาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน ค้นหา นปร. 2 ... สานฝันระบบราชการไทย ภาค 2
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมีแขกรับเชิญ ได้แก่ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร.ผู้รับผิดชอบโครงการ และ นปร.รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย
ดร.พิเศษ สะอาดเย็น คุณอรอุมา วรแสน และคุณจิรวดี บรรพบุตร

           31 มีนาคม คณะศึกษาดูงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับฟังการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาขีด
สมรรถนะขององค์กรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่  และ  ศูนย์บริการร่วม (Service Link)   ณ ห้อง
ประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2550 23:53:35 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2550 23:53:35
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th