Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

พฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม

           1 พฤษภาคม  - 1  มิถุนายน  การฝึกอบรมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ณ  โรงแรมปริ๊นซ์   พาเลซ  เพื่อให้ความรู้และสร้างความพร้อมในการประเิมินตนเอง  ให้กับหน่วยงานที่เลือกเรื่อง
การดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 8 รุ่น ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 4 วัน

           2 - 3 พฤษภาคม สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Balanced Scorecard :จาก
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  (Cascading Balanced Scorecard throughout your organization)  ณ ห้องศาลาไทย
ชั้น 3 อาคารทาวเวอร์ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ เป็นวิทยากร เพื่อเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ  Balanced  Scorecard  และการแปลงวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และกลยุทธ์ของ
องค์กร ลงสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                             

           3 พฤษภาคม เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในพิธีเปิดตัวสถาบัน
การประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ( Service  Delivery  Unit  : SDU ) 
 ณ  สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ 

           3 - 4 พฤษภาคม การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
โดยแบ่งการชี้แจงออกเป็น  4 กลุ่ม  ได้แก่ ส่วนราชการในกลุ่มท้าทายและกลุ่มนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
จังหวัด 75 จังหวัด ส่วนราชการในกลุ่มภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

           16 พฤษภาคม พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน (Government Counter Service : GCS) จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  พรพิมล รัตนพิทักษ์ และ นายธงชัย  วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า   27   หน่วยงานที่นำงานบริการมาเปิดให้
บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

           16 พฤษภาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ออกอากาศในตอน ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  11 โดยมีแขกรับเชิญ ได้แก่  ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ และ รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

            16 พฤษภาคม ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

            17 พฤษภาคม การสัมมนาเรื่อง บทบาทภาวะผู้นำของข้าราชการไทย กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ
ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสโมสรกีฬา สโมสรราชพฤกษ์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดด้านการ
จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)  และผู้แทนส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

            22 - 24 พฤษภาคม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรมและจังหวัดรุ่นที่ 2
ณ  โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารของหน่วยงานต่าง  ๆ   รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์    และส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

           24 พฤษภาคม แถลงข่าวการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ณ  ลานอเนกประสงค์  (Center  Point)
ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรางวัลคุณภาพการบริหารจัด
การภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award  :  PMQA) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล

 

           26 พฤษภาคมต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  รุ่นที่ 1  จากกรมสรรพากร ที่มาศึกษาดูงาน
และฟังบรรยายในหัวข้อการบริหารความรู้ และการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร.ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5
สำนักงาน ก.พ.ร.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:07:41 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:07:41
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th