Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

มิถุนายน

เดือนมิถุนายน

           2 มิถุนายน คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 จากกรมสรรพากร มาศึกษาดูงาน และฟัง
บรรยายในหัวข้อ  การบริหารความรู้ และการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน  ก.พ.ร.  ณ ห้องประชุม  ก.พ.ร . ชั้น 5
สำนักงาน ก.พ.ร.

           2 มิถุนายน การสัมมนาระดมสมองเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ณ ห้องประชุม
ราชภัฏ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 (สก.อ.) กระทรวงศึกษาธิการ

           9 มิถุนายน ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

           14 มิถุนายน เลขาธิการ ก.พ.ร. และ รองเลขาธิการ
ก.พ.ร.  พรพิมล  รัตนพิทักษ์   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ก.พ.ร.   ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

           15 มิถุนายน งานเลี้ยงรับรองพิธีมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง  Ecole  Nationale d Administration  (ENA) ประเทศฝรั่งเศส  กับ  สำนักงาน  ก.พ.ร. ณ สถานเอกอัคราช
ทูตฝรั่งเศส ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

           19 - 21 มิถุนายน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รุ่นที่ 3
ณ  โรงแรมพาวีเลี่ยน  ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารของหน่วยงานต่าง  ๆ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

           20 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงาน ก.พ.ร. แปลงสภาพสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  สำนักงาน  ก.พ.ร.  เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   พร้อมทั้งอนุมัติให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแปลงสภาพ
กองโรงพิมพ์ เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2548 และให้กระทรวง
การคลังดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ด้วย ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

           20 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
              - การโอนภารกิจ เกี่ยวกับโครงการโขง ชี มูล ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              - การโอนอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จากนายกรัฐมนตรีไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           20 มิถุนายน คณะเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลบังคลาเทศมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
องค์กรเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Strengthening  of Capacity Building  for  Public
Administration Project ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           20 มิถุนายน   รายการเดินหน้า...  พัฒนาราชการไทย   ออกอากาศในชื่อตอน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...  พระอัจฉริยภาพ ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11 โดยมีแขกรับเชิญ คือ คุณปกรณ์ สัตยวณิชรองเลขาธการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   สำนักงาน  กปร.  ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค ผู้อำนวยการหอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ที่มาร่วมพูดคุยถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการบริหารจัดการ และการจัดทำหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงาน ก.พ.ร.  จัดทำขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบด้วย 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ


           20 - 21 มิถุนายน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Balanced Scorecard : จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
(Cascading  Balanced  Scorecard  throughout  your  organization)   รุ่นที่ 2 ณ  ห้องคอนเวนชั่น C  โรงแรม
แอมบาสเดอร์

           20 - 27 มิถุนายน คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร  สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง และจังหวัดใน
ภาคกลางและภาคตะวันออก   เพื่อให้หน่วยงานที่เลือกเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2549  สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

           21 มิถุนายน การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ
บริหาร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (OPIQ) ณ ห้องประชุมภารกิจเผยแพร่ฯ ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ.ร.

           26 มิถุนายน คณะเจ้าหน้าที่จาก Management Service Department ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ศึกษาดูงาน
และฟังการบรรยายเรื่อง Result Based Management In Thai Public Sector และ Implementation of KPI's Thailand
Civil Service ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           27 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง  เอกสารวิชาการของสำนักงาน ก.พ.ร.  ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อ
กลางในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์รวมทั้งเทคนิควิธีการด้านบริหารจัดการแนวใหม่ และรวบรวม
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและใช้ประโยชน์่ต่อไป ประกอบด้วย 1) หนังสือ ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   2 )   หนังสือสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ   การพัฒนาผู้นำการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II) พร้อม CD 3) รายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


  

           29-30 มิถุนายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้ทาง
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก   -  ตะวันตก  ( East  West
Economic Corridor) ร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) และกลุ่มจังหวัดภาเหนือ
ตอนล่าง  (5 จังหวัด)
 ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล  ราชาออคิด  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะ ในการผลักดัยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ระหว่างกลุ่มจังหวัด    รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทโดยเฉพาะเรื่องการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทาง EWEC

           30 มิถุนายน พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Regional Operation Center:
ROC)ณ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
ดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2547

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:26:31 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:26:31
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th