Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

กรกฎาคม

เดือนกรกฎาคม

           3 กรกฎาคม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มีประธาน ก.พ.ร. และรองประธาน ก.พ.ร.ท่านใหม่
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 128/2549 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธาน
ก.พ.ร. และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นรองประธาน ก.พ.ร.

           4 กรกฎาคม  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. ของ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ต่อไปอีก 1 ปี ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

           4 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน   ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   7  กันยายน  2547  โดย
กำหนดให้องค์การมหาชนที่อยู่ในประเภทหรือกลุ่มเดียวกัน    ควรมีอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพียง
อัตราเดียว แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนภายในสองสัปดาห์ พร้อมกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

            4 - 7 กรกฎาคม  การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รุ่นที่ 1 ณ ห้องราชา 1 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา     และสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

             5 กรกฎาคม ต้อนรับข้าราชการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มาฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อ
นำเสนอ  (PowerPoint)  ณ ห้องประชุม  ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน  ก.พ.ร. เพื่อรับทราบแนวคิดและวิธีการในการสรุป
ประเด็นเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint ในการจัดทำสื่อนำเสนอที่น่าสนใจ

             5 - 6 กรกฎาคม คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ณ  โรงแรมเซ็นทรัล  ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  สำหรับจังหวัดและสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ

             6 กรกฎาคม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  มีกรรมการท่านใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พ.ต.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูติ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

             6 - 7 กรกฎาคม คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

             6 และ 17 - 18 กรกฎาคม คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม 9  กรุงเทพมหานคร  สำหรับสถาบันการศึกษาในภาค
กลางและภาคตะวันออก

             7 กรกฎาคม คณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมสรรพากร มาศึกษาดูงานเรื่อง แนวคิดการจัดการ KM
และระบบการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

            12 กรกฎาคม   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง     ทิศทางการดำเินินงานของข้าราชการสำนักาน  ก.พ.ร.
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัด ณ ห้องราชา 2 (ชั้น 11) อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

            12 และ 17 - 20 กรกฎาคม   การอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ณ  โรงแรม
แอมบาสเดอร์ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง ความคิดไร้ขีดจำกัด การจัดการความรู้ แผนที่ยุทธศาสตร์
เป็นต้น

             18 กรกฎาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ออกอากาศในชื่อตอน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตอนที่ 2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ช่อง 11 โดยมีแขกรับเชิญในรายการ  ได้แก่  คณะผู้วิจัยเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 เล่มที่สำนักงาน
ก.พ.ร.  จัดทำขึ้น   นำโดย   ศ.ดร. ปิยนาถ  บุนนาค  ผู้อำนวยการหอประวัติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผศ.นววรรณ
วุฒฑะกุล อ.ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา และคุณกฤษฎา บุณยสมิต

             18 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่  4/2549 วันที่ 8 มิถุนายน 2549 ตามที่  สำนักงาน  ก.พ.ร. เสนอ  ทั้งนีให้สำนักงาน ก.พ.ร.
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   รวมทั้งข้อ
สังเกตเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณไปพิจารณา ก่อนดำเนินการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป

           
            18 - 21  กรกฎาคม     การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 2 ณ ห้องพัชราวดี โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
และสนับสนุนการดำเนินการ  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

           19 - 20 กรกฎาคม    คลีนิกสัญจรเพื่อ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ      การดำเนินงานตามขั้น
ตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ณ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   สำหรับจังหวัดและสถาบันการศึกษาในภาคกลาง

           20 กรกฎาคม  ประกาศผลการตัดสิน
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์   PMQA

ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  ก.พ.ร.  ที่ www.opdc.go.th

   

           21 กรกฎาคม รายงานตัวข้าราชการใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           21 กรกฎาคม การสัมมนา มหกรรม KM ราชการไทยก้าวสู่ LO ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

           25 กรกฎาคม คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ   ณ  โรงแรมเนวาด้า   แกรนด์   จ. อุบลราชธานี   สำหรับจังหวัดและสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

            26 กรกฎาคม   พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุดรธานี  ณ  ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุดรธานี   ห้างสรรพสินค้า
เจริญศรี คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 จ.อุดรธานี โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด
ศูนย์บริการร่วมดังกล่าว

            27 กรกฎาคม การประชุมชี้แจงกรอบการประเิมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ
ส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษา   ณ    โรงแรมมิราเคิลแกรนด์    เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญในกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2550 รวมทังแนวทางและปฏิทินการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

            27 กรกฎาคม การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning  หลักสูตร
mini MPM และ mini MBA ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัด
การเชิงธุรกิจ    ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานภาครัฐ    พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการศึกษาต่อยอดหลักสูตร mini MPM ด้วย


           28 กรกฎาคม พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ณ   อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมี  รองเลขาธิการ  ก.พ.ร.
พรพิมล รัตนพิทักษ์ ผอ.จันทร์เพ็ญ ไขว้พันธุ์ และ คุณจรรยา อักกะรังสี ร่วมแสดงความยินดี

           28 กรกฎาคม กิจกรรม  Home  Office  Day  ประจำ
เืดือนกรกฎาคม จัดการบรรยายเรื่อง Facilitation  Effective CoP  ณ  ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5  สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี คุณสมใจ เนียมหอม จากฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลคณแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้   โดยใช้เทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Communities of Practice (CoP)


           29 กรกฎาคม การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน การประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของส่วนราชการ กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

           31 กรกฎาคม  กิจกรรมเลขาธิการ  ก.พ.ร.  พบข้าราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม  2549  ณ  ห้องประชุม
501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:44:59 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:44:59
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th