Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

สิงหาคม

เดือนสิงหาคม

           2 สิงหาคม การประชุมสัมมนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรม
เรดิสัน เป็นการประชุมร่วมกันของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง      คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่ม
จังหวัด  และ   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง  เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ

           2 - 3 สิงหาคม การอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรม
แอมบาสเดอร์

           2 - 4 สิงหาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

           7 - 8 สิงหาคม คลีนิกสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  ณ โรงแรมโซฟิเทล  ราชา ออคิด  จ.ขอนแก่น สำหรับจังหวัดและสถาบันการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

           9 สิงหาคม พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดขอนแก่น ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร   และข้าราชการสำนักงาน  ก.พ.ร.  ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี

           11 สิงหาคม พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์
เตอร์บริการประชาชน (GCS) จังหวัดนนทบุรี
ณ ห้างสรรพสินค้าบางใหญ่ซิตี้  จ.นนทบุรี   โดยมีผู้บริหารและข้าราช
การสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี           

           16 สิงหาคม   พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ   บริหาร   ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน  รุ่นที่ 2
  และ การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจาก  UK Institute  of  Management Consultant  ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชั้น 13
อาคารวิทยกิตต์ สยามสแควร

           16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านบริหาร  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานรุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรมสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 254 อาคารวิทยกิตติ์ชั้น 13 สยามสแควร์
โดยอบรมทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการเป็นที่ปรึกษา
ด้านการบริหาร 22สิงหาคมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินเรนทรเป็นหน่วยงานใน
สำนักงานปลัดกระทรวง หรือกรมอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

           24 และ 25 สิงหาคม รายการ คนหลังข่าว ออกอากาศเทปสขาธิการ ก.พ.ร.เรื่อง e-Learning
ในเวลา 17.30 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ยูบีซี ช่อง 7

           24 - 25 สิงหาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 

           28 - 31 สิงหาคม การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรางวัล PMQA ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด็นท์
ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร     หลักสูตรวิทยากรตัวคูณ     และหลักสูตร
วิทยากรที่ปรึกษา     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      เพื่อให้ได้ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถ      และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การภาครัฐ

           28 สิงหาคม  การประชุมสัมมนาเรื่อง   โครงการประเมินผลรายจ่ายภาคสาธารณะ  ( Public  Expenditure
Review : PER) - ความยั่งยืนและวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline and Sustainability) ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร.
และหน่วยงานราชการส่วนกลาง ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเรดิสัน

           29 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(ฉบับที่..)  พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

           29 สิงหาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ออกอากาศในชื่อตอน การจัดการความรู้ (KM) กับ
ราชการไทย  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  โดยมีแขกรับเชิญได้แก่ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   (สคส.)
นายนัทธี จิตรสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

           29 - 31 สิงหาคม และ 4 - 5 กันยายน การอบรมหลักสูตร การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Tool  Kits :
Making Strategy Work)
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติ
งาน การบริหารความเสี่ยง ความคิดไร้ขีดจำกัด การจัดการความรู้ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างขีด
สมรรถนะของข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

           30 สิงหาคม พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขานครสวรรค์ โดยมี
ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี

           30 สิงหาคม - ธันวาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำ
รับรองการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:54:39 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:54:39
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th