Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

กันยายน

 เดือนกันยายน

           1 กันยายน พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) รุ่นที่ 2 ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน)
ทำเนียบรัฐบาล โดย นปร. ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี


 

           6 กันยายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ออกอากาศในชื่อตอน  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
กับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมีแขกรับเชิญ ได้แก่
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  รองนายกรัฐมนตรี  นายประชา  จิตสุทธิผล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายรณยุทธ
ตั้งรวมทรัพย์   รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  น.ส.พรพิมล  รัตนพิทักษ์  รองเลขาธิการ  ก.พ.ร.  ดร.วิพุธ  อ่องสกุล
ที่ปรึกษาโครงการฯ สำนักงาน ก.พ.ร.

           7 - 8 กันยายน การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้

           12 กันยายน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิด ค้นหาก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบราชการ
Searching for the Next Steps ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           14 กันยายน  ผู้บริหารและบุคลากรจากกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์   ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำระบบการ
บริหารจัดการผลงานและการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใช้ในหน่วยงาน และรับฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ การบริหารจัดการและการนำระบบ KPI มาใช้ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนงาน ก.พ.ร.

            

           18 กันยายน
พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม  ณ เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งพระนคร
(ท่าเรือสาทร) ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยมี ผอ.สุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการภารกิจนวัตกรรมฯ และ
ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน

           19 - 20 กันยายน   การประชุมสัมมนา   การบูรณาการยุทธศาสตร์  และการทำงานระหว่างมิติพื้นที่และมิติ
Agenda/Functions  ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนส์เบย์  จ.กระบี่  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงแนวคิดและวิธีการในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

           26 กันยายน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
แต่งตั้ง รศ.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           28 กันยายน   พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครราชสีมา  ณ  ชั้น  G  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมาโดยมีข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:59:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 00:59:48
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th