Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

ตุลาคม

เดือนตุลาคม

           11 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 242 คน ซึ่งมี กรรมการ ก.พ.ร. (ในขณะนั้น) และ เลขาธิการ ก.พ.ร.ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย  ได้แก่  นายชัยอนันต์  สมุทวณิช  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ  นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายรองพล เจริญพันธุ์ และ นายทศพร ศิริสัมพันธ์

           12 ตุลาคม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว (One Stop Service)
จากมหานครสู่การขยาย One Stop Service ทั่วประเทศระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติกับสำนักงาน
ก.พ.ร. ณ ห้องวิภาวดี  บอลรูม ซี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล  พลาซ่า กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน   ในลักษณะของศูนย์บริการร่วม   ( Service  Link )   และศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน
(Government Counter Service : GCS)  ให้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ  โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง Internet

           16 ตุลาคม พิธีเปิดตัวโครงการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (Government Strategic
Management System : GSMS)  ณ  ห้องประชุม 501 - 502  ชั้น 5  สำนักงาน ก.พ.ร.  โดยมี  เลขาธิการ ก.พ.ร.
เป็นประธาน   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐให้เข้ากับ
ระบบ GFMIS รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกันอย่าง
เป็นระบบ

 

           18 ตุลาคม      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) พบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ณ  ห้องประชุม ก.พ.ร.  ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.  เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้า       ในการดำเนินการปฏิรูประบบ
ราชการ   ตามแนวทางของหลักการธรรมภิบาล  พร้อมมอบ
นโยบาย   และกรอบแนวทางการทำงานของสำนักงาน
ก.พ.ร. โดยเน้นการทำงานแบบมืออาชีพ  และยึดหลัก 4 ป (โปร่งใส  เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ)  และ  4  พ (พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ)

           

           24 ตุลาคม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  มีกรรมการท่านใหม่   ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549
 
           27 ตุลาคม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประธาน ก.พ.ร. และรองประธาน ก.พ.ร. ท่านใหม่
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2549 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ได้แก่  รองนายกรัฐมนตรี  (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธาน
ก.พ.ร. และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) เป็นรองประธาน ก.พ.ร.

           27 ตุลาคม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2549 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ วัดชลพฤกษมาลา
เขตตลิ่งชัน

           29 ตุลาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71/3 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545
ที่ได้กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4 ปี  และผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว  อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

           27 ตุลาคม   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2549 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ วัดชลพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน 

           29 ตุลาคม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71/3  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  ที่ได้กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และ
ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว   อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกิน 2
วาระติดต่อกัน

           31 ตุลาคม สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549  รอบ 12 เดือน  ใ้ห้กับบริษัทที่ปรึกษา  โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report) ในขณะนั้น อยู่ที่ 4.4613 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:10:03 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:10:03
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th