Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

พฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายน 

         2 พฤศจิกายน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 7/2549 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ในฐานะประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการพิจารณาทิศทางและนโยบายการทำ
งานของ ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประธาน ก.พ.ร. ได้สรุปงานสำคัญ 2 เรื่องที่ ก.พ.ร. ต้องดำเนินการ  ได้แก่
การเผยแพร่หลักการแนวคิดในการจัดตั้งองค์การมหาชนและการกำหนดบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล

         7 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีอนุมัติข้อเสนอแนะ (ระยะแรก) เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตามที่คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเสนอ  และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วม
กับ กระทรวงยุติธรรม  และ  สำนักงาน  ก.พ. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในส่วนของภาคราชการ  โดยมอบหมายให้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) ดูแลในภาพรวม

         13 พฤศจิกายน การประชุมสรรหาหัวหน้าสูงสุดขององค์การมหาชนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสมัชชา
แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นการประชุมเพื่อให้หัวหน้าสูงสุดขององค์การมหาชน
ลงคะแนนเลือกสมาชิกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  จากหัวหน้าสูงสุดขององค์การมหาชนที่ได้รับการเสนอชื่อ  เพื่อนำ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  (กดส.)  ต่อไป

           15 พฤศจิกายน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการ พระผู้
ทรงเป็นแบบอย่างของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 ณ ห้องเพลนารี  2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสดำรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 เรื่อง
พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ และเพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการพัฒนาระบบราชการ    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ 

          ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ประธาน ก.พ.ร. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาระบบ
ราชการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  และ   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์)
รองประธาน   ก.พ.ร.   กล่าวปาฐกถา    น้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการ
มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการของข้าราชการมืออาชีพ

           15 พฤศจิกายน พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  ประจำปี  2549  ณ ห้องเพลนารี  2 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ในฐานะประธาน  ก.พ.ร. เป็นผู้มอบรางวัล
ให้กับหน่วยงานที่มีผลงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางการ
พิจาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2  รางวัลหลัก ๆ คือ รางวัลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน    ประจำปี    2549   และ   รางวัลการอำนวยความสะดวก    และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประจำปี  2549

           16 พฤศจิกายน   การประชุมสัมมนาโครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หลักสูตร mini MPM ณ
ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning หลักสูตร mini MPM และ หลักสูตร mini MBA

           21 พฤศจิกายน รายการเดินหน้า...พัฒนาระบบราชการไทย ออกอากาศในชื่อตอน ราชการไทยกับการ
พัฒนาประเทศ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมี รองนายก
รัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

           21 พฤศจิกายน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           24 พฤศจิกายน การสัมมนาเรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้
ในจังหวัด ณ  ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 3  ชั้น 11 อาคาร 1  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับจังหวัดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

           27 พฤศจิกายน ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์  กล่าวอาเศียรวาทถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 เพื่อออกอากาศทางช่อง 11 ในวันที่ 5 ธันวาคม ช่วงเวลาประมาณ 21.00 - 21.55 น.

           27 พฤศจิกายน การเสวนา เวทีพลังประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาระบบราชการไทย ณ ห้องประชุม 501 - 502
ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ โดยเชิญผู้แทนจากทุก
ภาคส่วน และประชาชน มาร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการ

                  

           29 พฤศจิกายน การสัมมนาเรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้
ในส่วนราชการ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม  2-3  ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์  พาเลซ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วน
ราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

           29 พฤศจิกายน การสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายองค์การมหาชน  ณ ห้องประชุม 501 - 502
ชั้น 5  สำนักงาน  ก.พ.ร.  เป็นการสัมมนาระหว่าง   อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
องค์การมหาชน  และองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ   ผู้บริหารและผู้แทนจาก
องค์การมหาชนต่าง  ๆ  และผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542

           30 พฤศจิกายน การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเป็นที่ปรึกษาส่วนราชการ : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
กับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวกันส่วนราชการและจังหวัดต่าง ๆ

           30 พฤศจิกายน การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:20:45 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:20:45
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th