Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร.

ธันวาคม

เดือนธันวาคม

           1 ธันวาคม
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           6 ธันวาคม  การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการของสำนักงาน  ก.พ.ร.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ณ  ห้องประชุมฝ่ายบริหาร
ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. 

           6 ธันวาคม  เริ่มการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ
ประมาณพ.ศ. 2549  (รอบ 12 เดือน)  ของส่วนราชการ  จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2550

           8 ธันวาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ   วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม     ธรรมภิบาล     และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ   ณ  ตึกสันติไมตรี     ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวาระแห่งชาติด้าจริยธรรม
 ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาคราชการ       และได้มีการสรุปแนวทางการดำเนินงานตาม
วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม    ธรรมาภิบาล    และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ในภาคราชการ   ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคเอกชน   รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ที่มา
ร่วมการประชุมในครั้งนี้

           12 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ประกอบด้วย  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ  นายวัฒนา รัตนวิจิตร  นายปรีชา
จรุงกิจอนันต์ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร  นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย  นายสมพล เกียรติไพบูลย์
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล นายสมภพ อมาตยกุล และ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

           12 ธันวาคม การประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ณ ห้องประุชุม
501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           13 ธันวาคม รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนามใน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุัฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

           13 ธันวาคม การบรรยายหัวข้อ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด โดย ก.พ.ร.มนุชญ์
วัฒนโกเมร ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
ถึงการปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวคิด ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด

           15 ธันวาคม การประชุมทางวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหาร
จัดการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           19 ธันวาคม  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องค์การมหาชน)  อยู่ใน
กลุ่มที่  1  (พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน)    ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน   และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององค์การมหาชน ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครั้งที่ 7/2549 ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

          19 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับขั้นตอน
การแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา (กรณีจัดตั้งสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาบัน สำนัก
วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)  ที่ต้องจัดทำเป็นกฎกระทรวง  และกรณีไม่จัดทำ
เป็นกฎกระทรวง      (กรณีที่ไม่เป็นผลให้เป็นการเพิ่มงบประมาณหรืออัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องใช้
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ) ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ

           19 ธันวาคม     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม  โดยให้กรมเจ้าของเรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานกลาง รวมทั้ง
สำนักงาน ก.พ.ร.  ร่วมเป็นคณะทำงาน  และให้และกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงโดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวง กับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
เป็นฝ่ายเลขานุการนอกจากนี้   ให้ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวงพิจารณาแล้วให้   ก.พ.ร.   พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาต่อไป 

           20 ธันวาคม การประชุมเกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด  ตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  ณ  ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดนครนายก จ.นครนายก โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธานการประชุม
และมอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด  ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอ ในจังหวัดนครนายก

           21 ธันวาคม คณะดูงานจาก Ministry of Government Administration and Home Affairs และ  Innovation
Management Committee สาธารณรัฐเกาหลีศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ ณ ห้องประชุมฝ่่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

           25 - 26 ธันวาคม การประชุมชี้แจงคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ณ ห้องราชา 2
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 

           26 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางและข้อเสนอในการขยายผลโครงการศูนย์บริการร่วม อำเภอ..ยิ้ม
ตาม มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   ในการประชุมครั้งที่  7/2549   เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2549   ตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร.  เสนอ  โดยมอบให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับโครงการนี้จากสำนักงาน ก.พ.ร. ไป
ขยายผล และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประสานการดำเนินงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อนำบริการของส่วนราชการไปขยายผลการให้บริการแก่ประชาชนที่ศูนย์บริการร่วม
อำเภอ..ยิ้ม ให้มากขึ้น

           29 ธันวาคม ประชุมเกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีีมีสุข  ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   โดยมี  รองนายกรัฐมนตรี  ( นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ )  เป็นประธานการประชุม
และมอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:39:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2550 01:39:57
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th