Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำค้น

เมษายน 2554


5 เมษายน 2554 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วั......
5 เมษายน 2554 รายละเอียดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2549
5 เมษายน 2554 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549...
5 เมษายน 2554 รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภาครัฐระดับจังหวัด...
5 เมษายน 2554 บริการสายด่วนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA
5 เมษายน 2554 ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี...
5 เมษายน 2554 เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียน e-learning หลักสูตร mini MBA
5 เมษายน 2554 ก.พ.ร. เร่งรัดให้มีการจ่ายเงินรางวัล
5 เมษายน 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดคลินิก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่ราชการและจังหวัด เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการำกับดูแลองค์การที่ดี...
5 เมษายน 2554 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (11)
2559 (10)
2558 (9)
2557 (8)
2556 (5)
2555 (1)
2554 (15)
2553 (1)
2552 (6)
2551 (5)
2550 (16)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th