Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กันยายน 2556


18 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) ของเว็บ"ซต์สำนักงาน ก.พ.ร....
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ บำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าบริการฝากเว็บ hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการศึกษาและประมวลความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาเช่าบริการ web hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
12 กันยายน 2556 สอบราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร
11 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารราชการในภูมิภาคและพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น...
10 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่7
9 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ...
5 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล...
5 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line Internet
2 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน ก.พ.ร....

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (4)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th