Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ประกาศราคากลาง

คำค้น

ธันวาคม 2560


29 ธันวาคม 2560 โครงการการศึกษาการจัดทำต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จัดหวัด...
23 ธันวาคม 2560 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยื่นให้กับเศษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหว...
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (สนับสนุนงานการเงินและบัญชี)
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (สนับสนุนงานกลุ่มงานเลขานุการ และช่วยอำนวยการ)...
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (สนับสนุนงานด้านพัสดุและอาคาร)
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (สนับงานช่างทั่วไป)
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)...
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินงาน
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร....
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (ด้านประชาสัมพันธ์)
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา สำหรับปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ...
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดส่งเอกสาร
18 ธันวาคม 2560 โครงการจ้างรับฝากเก็บรักษาเอกสาร
18 ธันวาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (13)
2560 (60)
2559 (61)
2558 (71)
2557 (49)
2556 (28)
2555 (1)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th