Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ตราด

ตราด
Trat

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน”


เป้าประสงค์หลัก
1.เป็นเมืองแห่งการบูรณาการและสร้างสรรค์ เป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งและมั่นคง วิถีตราดวิถีแห่งความยั่งยืน
2. การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเสริมสร้างให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง สร้างสัญลักษณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4. สร้างรายได้จากการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดตราด โทร. (039) 511282 , (039) 512081 E-mail : trat@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองตราดให้น่าอยู่ มั่นคง เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล[ตราดสวรรค์แห่งความมั่งคั่งและยั่งยืน (Paradise of Wealthy and Sustainable)]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม พัฒนาภาคเกษตรกรรมและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ตราดสวรรค์แห่งเกษตรกรรม (Paradise of Agriculture)]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ, MICE และเป็นประตูเชื่อมโยงไปภูมิภาคอื่น [ตราดสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวตลอดปี (Paradise of All Season Tourism)]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาให้ตราดเป็นศูนย์กลางการค้า การส่งออกและมิตรภาพระหว่างประเทศในแถบอินโดจีน [ตราดสวรรค์แห่งมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน (Paradise of Friendly)]


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5910_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th