Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นครปฐม

นครปฐม
Nakhon Pathom

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เป็นหนึ่งด้านสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยู่ที่มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม”


เป้าประสงค์หลัก
เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เพิ่มจำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการอาหาร สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานสากล
เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ (+66) 034-340-155-6 โทรสาร (+66) 034-340-157-8 E-mail : nakhonpathom@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1. เป็นแหล่งผลิต จำหน่ายและส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มีมาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัย รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_598_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th