Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นครราชสีมา

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว


เป้าประสงค์หลัก
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภาค
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาค
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ : 0-4424-3798 โทรสาร : 0-4425-5070 อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1.การพัฒนาการเกษตร
2.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
3.การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4.การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5.การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5914_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th