Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”


เป้าประสงค์หลัก
๑.๑ ผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
๒.๑ ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุขพึ่งตนเองได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๔.๑ ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๔.๒ พลังงานทดแทนได้รับการพัฒนา และมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ลดการพึ่งพา ลดต้นทุนสู่การ
พึ่งตนเอง
๕.๑ ประชาชนมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
มีภูมิคุ้มกันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ องค์กรนำหลักธรรมาภิบาลในการบริการเพื่อให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ
๕.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสวัสดิการ
ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7535-7469 E-mail : nakhonsithammarat@moi.go.th WWW.NAKHONSITHAMMARAT.GO.TH
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5916_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th