Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นราธิวาส

นราธิวาส
Narathiwat

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข


เป้าประสงค์หลัก
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและมูลค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทร/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗ ต่อ ๗๖๐๒๙ E-mail : narathiwat@narathiwat.go.th หรือ narathiwat@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ท ๑ ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่พิเศษ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5918_1.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th