Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / บุรีรัมย์

บุรีรัมย์
Buri Ram

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข


เป้าประสงค์หลัก
1.เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ( Primary Product )
2.เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ( Secondary Product )
3.เพิ่มมูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
4.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
5.ลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษต


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ถ.จิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044-611342, 044-620195
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5914_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th