Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์ลางการผลิตแปรรูปสับปะรดส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ ุ
เป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ ุและอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล"


เป้าประสงค์หลัก
1.การผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวได้มาตรฐาน
2.ปริมาณและมูลค่าการจำหน่ายสินค้าแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพิ่มขึ้น
3.รายได้จาการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น
4.ยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านถาวร
5.มูลค่าการค้าและเศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้น
6.การผลิตอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484 hotline 63825 Prachuapkhirikhan@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1.พัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวส่งออก
2. พัฒนาประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองทองเที่ยวสาหรับครอบครัวและสุขภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
4. สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_599_1.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th