Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / เพชรบุรี

เพชรบุรี
Phetchaburi

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย


เป้าประสงค์หลัก
1. สร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร
2. เพิ่มรายได้จากผลผลิตด้านการท่องเที่ยว
3. ชาวเพชรบุรีมีคุณภาพชีวิตดี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. ลดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032425573
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
2. เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
3. เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว
4. เป็นสังคมเข้มแข็งบนฐานความรู้คู่คุณธรรม


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_599_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th