Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ภูเก็ต

ภูเก็ต
Phuket

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน


เป้าประสงค์หลัก
1. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2. จังหวัดภูเก็ตมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในสายตาชาวต่างชาติ
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์มิติต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชีย และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5. ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคุณค่าความเป็นไทย
6. การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
8. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกฎระเบียบให้ทันสมัย
9. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนรศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร: 076-222886, 076-354875 E-mail: phuket@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5917_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th