Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ยโสธร

ยโสธร
Yasothon

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ยโสธรน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล


เป้าประสงค์หลัก
เพิ่มผลผลิตและมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรีย์
มูลค่าการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ และถนนในชนบทให้มีสภาพการใช้งานได้มีครอบคลุมทุกชุมชน
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานทุกระบบสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมรวมถึงการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงหมู่บ้าน สังคม ชุมชนเพิ่อให้เกิดความเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี ผังเมืองดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้รับบริการที่ดี


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
5 พัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้คู่คุณธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
6 ยกระดับคุณภาพชีวิต
7 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
9 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5915_1.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th