Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ยะลา

ยะลา
Yala

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข


เป้าประสงค์หลัก
1 ประชาชนมีความมั่นคงไว้วางใจและมีความเข้าใจดีต่อภาคราชการ
2 เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
4 ป่าไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5 มีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคม รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับอนุภาคและการค้าชายแดน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒๐ - ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๖๙ สป.มท. ๗๔๙๖๙
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
• ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างยั่งยืน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างยะลาสันติสุข
เป้าประสงค์ : สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และผู้ด้อยโอกาส
มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5918_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th