Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
Roi Et

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ เป็นผู้นำด้านการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข ”


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพในภาคการเกษตร
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และ
การบริการให้สามารถแข่งขันได้
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคน และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๒ (อาคาร ๕ ชั้น) จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๖๖๐ มท.๔๒๓๒๙ E-mail : panupong_pro@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5913_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th