Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สตูล

สตูล
Satun

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
" การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนไต้"
Eco-Tourism,Green Agriculture and Border-Southern of the Paradise.


เป้าประสงค์หลัก
๑. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตน ให้ได้มาตรฐานสากลภายใต้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย รวมถึงจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและสรรค์สร้างกิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ภาคการผลิตสามารถพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้ง ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการรองรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล

๓. ประชาชนมีระดับการศึกษาและมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืนโดยชุมชน จนเกิดความหวงแหนของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง ปราบปราม ฟื้นฟูให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบูรณ์มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจ และไม่เกิดมลภาวะ

๕. เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุนอื่นๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าภาคใต้ชายแดนรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5918_5.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th