Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
Samut Songkhram

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม”


เป้าประสงค์หลัก
1. อาหารทะเลปลอดภัยจากสารพิษ
2. ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรได้มาตรฐาน
4. ประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
5. รายได้จากการประมงและการเกษตรเพิ่มขึ้น
6. เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ
7. แหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการได้มาตรฐานการท่องเที่ยว
8. ชาวสมุทรสงครามรักถิ่นกำเนิด
9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. ชาวสมุทรสงครามทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11. ชาวสมุทรสงครามทุกภาคส่วน รักษา ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
12. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
13. จังหวัดสมุทรสงครามสามารถรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ 3 น้ำ
14. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงรักษาวิถีชีวิตตามสภาพภูมิประเทศได้อย่างเหมาะสม


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 034711997
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_599_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th