Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สระแก้ว

สระแก้ว
Sa Kaeo

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ศูนย?กลางโลจิสติกส?? และแหล?งท?องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน
ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”


เป้าประสงค์หลัก
1.เป?นศูนย?กลางรองรับและกระจายสินคา? สอู? ินโดจีนและจังหวดั ใกลเ? คียง
2.เป?นแหล?งผลติ พืชพลังงานทดแทนทสี่ ําคัญของประเทศ
3.เป?นแหล?งผลติ สินค?าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส?งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
4.เป?นศูนย?กลางทางดา? นการท?องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน
5.เป?นแหล?งท?องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ?และสิ่งอํานวยความสะดวก ครบวงจร บริการแพทย?แผนไทย และเชื่อมโยงประวัตศิ าสตรว? ัฒนธรรมขอม
6.เป?นแหล?งเรียนรู?และอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรม
7.ประชาชนมีสภาพแวดล?อมและคุณภาพชีวติ ทดี่ ี
8.คุณภาพการศึกษาได?มาตรฐาน
9.ประชาชน ชุมชน สังคม ได?รับการพัฒนาให?มคี ุณภาพดีขึ้น
10.ให?ประชาชนได?รับการบรกิ ารทดี่ และมคี วามพึงพอใจในการบริการ
11.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339 : sakaeo@moi.go.th
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_597_5.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th