Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / หนองคาย

หนองคาย
Nong Khai

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีวินัย
2. สนับสนุนให้เกษตรและครัวเรือนเกษตรกร ทำระบบการบริหารจัดการแบบผสมผสานและได้มาตรฐาน
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. เพื่อยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ
5. เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
6. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการ ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 E-mail : wilaiwan_tan@moi.go.th โทร. 042-412678 ต่อ 46148
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_5911_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th