Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / อ่างทอง

อ่างทอง
Ang Thong

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”


เป้าประสงค์หลัก
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
3. พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน
4. เพื่อพัฒนาคนอ่างทองทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา จิตสำนึก วัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด
5. เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมมั่นคง
- เพื่อรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมและ พลังงานเพื่อการ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
6. เพื่อให้ส่วนราชการจังหวัดอ่างทองใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง
8. เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการ บริโภคและการจำหน่าย
9. เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อให้ระบบบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง. โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_596_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th