Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้อำนวยการ
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด


คณะกรรมการฯ
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เลขาธิการ ก.พ.ร.
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
7. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
8. นางจารุพร ไวยนันท์
9. พ.อ. เจียรนัย วงศ์สะอาด
10. นายไชยเจริญ อติแพทย์
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(มติ ครม. 6 พ.ค. 54)


สถานที่ติดต่อ
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 612-6000   โทรสาร 612-6011-2
เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th