Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
2) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
3) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้อำนวยการ
นางสุรางคณา วายุภาพ


คณะกรรมการฯ
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. นางสาววิราวรรณ วนดุรงค์วรรณ
6. นายปรีชา ปรมาพจน์
7. นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ
8. นายชวลิต อัตถศาสตร์
9. นายธีระ อภัยวงศ์
10. นายสมพรต สาระโกเศศ
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(มติ ครม. 6 พ.ค. 54)


สถานที่ติดต่อ
อาคาร สวทช. ชั้น 7 เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 564-7000   โทรสาร 564-7001-5
เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th