Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  บริหารจัดการความรู้  เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
3)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ พัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพือประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


ผู้อำนวยการ
ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร


คณะกรรมการฯ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ 
2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์
6. นายสิน  สื่อสวน
7. นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์
8. ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
9. พลโท นิวัติ  บูรณะกุล
10. นางทิฆัมพร  กองสอน
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
(มติ ครม. 22 พ.ย. 54)


สถานที่ติดต่อ
69/36-37 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 644 9900   โทรสาร 644 4901-2
http://www.moralcenter.or.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th