Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Vaccine Institute (Public Organization)

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


ผู้อำนวยการ
ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อำนวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่อธิปดีกรมควบคุมโรคแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อ


คณะกรรมการฯ
1. นายธวัช สุนทราจารย์
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. นายมานิต  ธีระตันติกานนท์
6. นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
7. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
8. นายประเสริฐ เอื้อวรากุล
9. นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
10. นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
(มติ ครม. 28 พ.ค. 56)


สถานที่ติดต่อ
88/21 อาคารกรมควบคุมโรค 4 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-3196 ต่อ 101,02-590-3196 ต่อ 124   โทรสาร 02-965-9152
www.nvco.go.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th