ส่วนราชการ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551
1. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
2. วิจัย ค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. กำหนดระเบียบมาตรฐาน และเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่งการใช้ และการอนุรักษ์พลังงาน
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) กำหนดให้กรมมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้โรงงาน/อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกา สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงได้อย่างครบถ้วนและมีประสทธิภาพ
- หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
1. สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลอง และตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในด้านแหล่งพลังงาน การผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้
2. ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง
3. ค้นคว้าและพัฒนา สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน
4. ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบใช้พลังงาน
5. กำหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น
6. กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการใช้พลังงานที่ดำเนินการโดยกรม
7. จัดให้มี ควบคุม สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า โอน หรือรับโอนแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบจำหน่ายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน
8. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม ฝึกอบรม เผยแพร่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในกิจการที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1. แจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามที่ขอมากรณีที่การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มาตรา48)
2. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 155)

เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ พพ. ต้องถือปฏิบัติค่านิยมสร้างสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประการ ได้แก่
1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
นอกจากนี้ ต้องถือปฏิบัติค่านิยมของกระทรวงพลังงาน คือ Double C-T ได้แก่ C-Citizen Center มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง T-Teamwork and Result Oriented ทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน C-Can do Attitude มีทัศนคติว่าสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ และ T-Think out of the box กล้าคิดนอกกรอบ และค่านิยมของ พพ. คือ DEDE ได้แก่ Dynamic บุคลากรมีศักยภาพทำงานรวดเร็ว Energize บุคลากรมีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน Decisiveness เชื่อมั่นกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานองค์ความรู้ Effectiveness การทำงานโดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผล

สถานที่ติดต่อ
17 ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223- 0021-9, 02-2   โทรสาร 02-225-3785
http://www.dede.go.th
webmaster@dede.go.th

อำนาจหน้าที่
1. สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลอง และตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในด้านแหล่งพลังงาน การผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้
2. ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง
3. ค้นคว้าและพัฒนา สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน
4. ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบใช้พลังงาน
5. กำหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น
6. กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการใช้พลังงานที่ดำเนินการโดยกรม 7. จัดให้มี ควบคุม สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า โอน หรือรับโอนแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบจำหน่ายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม ฝึกอบรม เผยแพร่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในกิจการที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1. แจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามที่ขอมากรณีที่การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มาตรา48)
2. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 155)


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_04.pdf