ส่วนราชการ / กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก
ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
4. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ
2. ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
4. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในองค์กร

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
บริการดี ? ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
มีคุณธรรม ? ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
นำสู่การพัฒนา ? เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่1032 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-272-3100   โทรสาร 02-272-5343
http://www.dlt.go.th
pr.sub@dlt.go.th

อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการกำกับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผนให้มีการเชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่น ๆเพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย

• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนา ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนา ส่งเสริมและกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_03.pdf