Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator : UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะ


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน

ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์รับคำขออนุญาต

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) หวังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
จากการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ค.ต.ป. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุม ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการประชุม"ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร"

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไลการบริหารจัดการ
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมฝ่าบบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

คณะรัฐมนตรีมอบหมายฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ค.ต.ป.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลประมวลเป็นข้อเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 20 ปี

เลขาธิการ ก.พ.ร. พบข้าราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม "เลขาธิการ ก.พ.ร. พบข้าราชการ" โดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามระบบราชการ 4.0

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th