Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการประชุมทางไกลในระดับภูมิภาค เรื่อง “Government Transformation”
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการประชุมทางไกลในระดับภูมิภาค เรื่อง “Government Transformation” กับเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและชี้แจง

คณะข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะข้าราชการอาวุโสของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีนางสาวอรทัย ยศอินต๊ะ

รางวัล “เลิศรัฐ” เกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา

การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)

คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และเปิดการประชุม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะทำงานเตรียมการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 2/2560


การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 กับอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และจังหวัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติรับทราบการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th