หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มกราคม 2560
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของ
ธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัด ปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่
(ร่างพระราชบัญญัติคน เข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัล
ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน
การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติได้ที่ www.opdc.go.th หรือ http://awards.opdc.go.th

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://awards.opdc.go.th

การประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2017

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2017

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการแก่คณะทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 6/2559

มอบหมายฯ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ก.พ.ร. และ มอบหมายฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นรองประธาน ก.พ.ร.

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการ นปร. ไปปฏิบัติราชการ
ภายหลังสำเร็จโครงการ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ ภายหลังสำเร็จโครงการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ

คณะข้าราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการ
ของหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.
นายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2559


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th