หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (หลักสูตร ป.ย.ป.) ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
ครั้งที่ 2 / 2560

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 2 / 2560 ขึ้น โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธานอนุกรรมการ

รองนายกฯ สมคิดพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตาม
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายในการประชุมติดตามการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

อ.ก.พ.ร. ประมวลผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สู่การขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวัน 23 ก.พ. ที่ผ่านมา นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) เร่งส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ เดินหน้าผลิตนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หวังเป็นแรงขับเคลื่อนระบบราชการพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

การประชุม เรื่อง การจัดทำรายงาน Southeast Asian Government at a Glance
ในส่วนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงาน Southeast Asian Government at a Glance ในส่วนของประเทศไทย (SEA G@G)

รัฐบาลเตรียมความพร้อมหลักสูตร ป.ย.ป. หนุนผู้บริหารสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนวาระปฏิรูป
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ในฐานะประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และเลขานุการ ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

ข้าราชการสำนักงานศาลปกครองดูงาน
e-Learning ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ข้าราชการจากสำนักงานศาลปกครอง นำโดย นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง ได้มาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมให้คำปรึกษา
การสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
โดยกองพัฒนาระบบราชการ 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และจังหวัดเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น

ผนึกกำลังภาครัฐสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์และสำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และจังหวัดเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. กองพัฒนาระบบราชการ 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ
(Application Report)” ของจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)” ให้กับส่วนราชการระดับจังหวัดที่ผ่านการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น) โดย ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก

สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย หารือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด และแนวทางการปรับปรุงการจัดอันดับ Doing Business
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม 2560
เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และ คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ก.พ.ร. เปิดตัวคู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก มุ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) เร่งพัฒนาปรับปรุงบริการภาครัฐ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ล่าสุดเปิดตัวคู่มือค้าปลีกฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th