Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7/2560

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานภาครัฐไทย นำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี หลังคว้ารางวัลจากองค์การสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เข้านำเสนอผลงาน “นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ” ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ เพื่อการพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 7
(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.
จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 7 (ปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี
นายประสงค์ พูนสินชูสกุล เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพร ชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา
เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องนันทา โรงแรมสวนนงนุช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ขึ้น โดยมีนางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นประธาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร เปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ” (ป.ย.ป. 2/2) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

กอ.รมน. บันทึกเทปโทรทัศน์
“อาเศียรวาท 28 กรกฎาคม 2560”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะกรรมการ กอ.รมน. และ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล

ประชุม คณะทำงานผู้ตรวจประเมินรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน
ผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th