Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน และงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจคืบหน้า รัฐบาลมั่นใจ!
อันดับความยาก-ง่าย การประกอบธุรกิจประเทศไทยสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยมี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 เมษายน 2560
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ คือ การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

ก.พ.ร. ผนึก KRI ออสเตรเลีย เสริมสร้างกลไกความโปร่งใสอาเซียนและเกาหลี
สำนักงาน ก.พ.ร. และเครือข่ายธรรมาภิบาลภาครัฐอาเซียน (ASEAN Governance Network) เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประชาคมอาเซียนตามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับ Korea Research Institute at the University of New South Wales (KRI@UNSW) ประเทศออสเตรเลีย

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 เมษายน 2560
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมการปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมการปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม
ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะที่ 9
(ใบอนุญาตด้านการเกษตร)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายโชติ ตราชู เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการ
ภาครัฐ คณะที่ 9 (ใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ณ ห้องรับรองชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ม.44 ในด้านการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหลักสูตร ป.ย.ป. 1
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 จำนวน 45 คน รายงานตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดนิทรรศการ  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อมผู้ตรวจประเมินก่อนลงพื้นที่ในการประเมินผล
การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงาน ก.พ.ร.

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

เดินหน้าหารือการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ พร้อมเสนอนายกฯ 20 เม.ย. นี้
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการหารือจากการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ในหัวข้อ “นวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation)”


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th