Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่ จำนวน 50 คน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 2 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของจังหวัดคณะที่ 11 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของจังหวัดคณะที่ 11 ครั้งที่ 2 โดยมี นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2560

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่องผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานต่างๆ 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในงานสัมมนา "Digital Government Summit 2017“


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือระหว่างธนาคารโลก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business)
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างธนาคารโลก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มกระทรวงด้านด้านความมั่นคง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 3 โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th