Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มี
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน

ภาครัฐเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ เพิ่มอันดับ Doing Business
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าจัดประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ มุ่งดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมการ์เด้น 1 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมีนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการ
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 หัวข้อ “นวัตกรรมภาครัฐ” ประเด็นย่อยเรื่อง “การปรับ mindset ของข้าราชการ"
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ป.ย.ป. 1 หัวข้อ “นวัตกรรม
ภาครัฐ (Public Sector Innovation)”

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ การอำนวยความสะดวกฯ
ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและ
การประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560

การจัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป.1
กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 17 มีนาคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop หลักสูตร ป.ย.ป. 1 กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในกลุ่มย่อยที่ 2.4 นวัตกรรมภาครัฐ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้ากลุ่ม

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาศึกษา
ดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

ก.พ.ร. ร่วมมือรัฐ เอกชน ตั้งคณะทำงานพัฒนาบริการภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมร่วมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารราชการ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

การสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม

การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวายุภักดิ์ 4 กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก

เปิดวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 : Digital Government the Key success to Thailand 4.0” และ
แถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย ในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2 / 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2 / 2560

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมี
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการ
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม อ.ค.ต.ป.

สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ หวังเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ Doing Business
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 ด้าน หวังผลการจัดอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business

ก.พ.ร. เดินหน้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สู่การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 60 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2560


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th