Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย

alt


          สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารโลก จัดประชุมคณะทำงาน (Technical Working Group) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย เพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นสากลพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการนำพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจและพระราชบัญญัติล้มละลายให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยผลักดันอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business ให้ดีขึ้น

alt


สำหรับการประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และนางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นประธาน ซึ่งการประะชุมในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตอบแบบสอบถามการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (EoDB Questionnaire Workshop) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contract) และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) หลังจากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การได้รับสินเชื่อในส่วนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับดัชนีสิทธิทางกฎหมาย (Strengthen of Legal Right Index)


alt

          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนสมาคมธนาคาร และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้นalt

alt

alt
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. สลธ. / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th