Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ก.พ.ร. เดินหน้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สู่การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

         เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 60 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2560 และแนวทางการประเมินผลฯ ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ภายในงานมีการบรรยายเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับการเปิดระบบราชการเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมนำเสนอกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ และเรื่องการนำแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ : การนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และ
ในวันที่ 7 มี.ค. เป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลและการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2560 โดยนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) สำนักงาน ก.พ.ร. และ
นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอด จึงส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ใช้กลไกของการสร้างแรงจูงใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดให้มีการมอบรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ขึ้น และสำหรับรางวัลฯ ในปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย รางวัลที่มอบให้กับจังหวัด 1 รางวัล คือ รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และรางวัลที่มอบให้กับ
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 3 รางวัล คือ รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินเพื่อมอบรางวัลฯ ในปี พ.ศ.2560 ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ปี 2560 รวมทั้งสร้างมาตรฐานของการตรวจประเมินให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการตรวจประเมินในปีต่อๆ ไป ทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG6360_1_resize.jpg
(123.84 kb)

IMG6360_2_resize.jpg
(120.82 kb)

S__3793082_resize.jpg
(115.92 kb)

S__3793079_resize.jpg
(144.72 kb)

S__3793080_resize.jpg
(168.03 kb)

S__3793081_resize.jpg
(134.55 kb)

S__3809421_resize.jpg
(100.55 kb)

S__3809422_resize.jpg
(105.56 kb)

S__3809423_resize.jpg
(118.71 kb)

S__3809424_resize.jpg
(126.66 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th