Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ หวังเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ Doing Business

         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 ด้าน หวังผล
การจัดอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business มีอันดับที่ดีขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับต้นๆ
 

         นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ Doing Business เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน
การประกอบธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จมาโดยตลอด และจากการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ นั้น พบว่า ผลการจัดอันดับการปรับปรุงบริการของภาครัฐ ในปี 2017 ประเทศไทยมีอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 9 ของเอเชีย อันดับที่ 3 ของอาเซียน และอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2016 สามอันดับ (จากเดิมอันดับ 49)

         สำหรับการขับเคลื่อนการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านที่ครอบคลุมพื้นฐานการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยจะนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งวางแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในอนาคต

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมพร้อมทั้งเชิญหน่วยงานเจ้าภาพทุกด้านเข้าร่วมประชุม โดยผลสรุปจากการประชุมได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน พิจารณาดำเนินการปรับปรุงบริการภาครัฐ Doing Business ตามรายงานผลการศึกษาของธนาคารโลก เป็นระยะ โดยแบ่งระยะการดำเนินงานเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยเฉพาะการดำเนินงานบางส่วนที่เร่งด่วนได้กำหนดให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

        - ด้านด้านเริ่มต้นธุรกิจ มีการเปิดให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกระบวนการจองชื่อบริษัทกับระบบการจดทะเบียนไว้ด้วยกันและพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานอื่นๆด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

        - ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ให้ลดระยะเวลาการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารที่มีความเสี่ยงต่ำ ด้วยการแก้ไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2525 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการก่อสร้างอาคาร 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มสร้างโครงสร้างอาคาร ระยะโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ระยะอาคาร
เสร็จสิ้น และให้ลดระยะเวลาการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารจากเดิม 30 วัน เหลือ 7 วัน พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางด่วนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับอาคารขนาดเล็กความเสี่ยงต่ำในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)

        - ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าคู่ขนานกับการดำเนินการนอกอาคารอื่นๆ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการใช้ Online Application Portal เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญาตก่อสร้างและติดตั้งสาธารณูปโภค และขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งให้ปรับลดภาระของการวางเงินประกันที่มีวงเงินประกันสูงมากเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ใช้ไฟฟ้า

        - ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน ให้ปรับข้อกำหนดในการขอเอกสารสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สิน คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งจะช่วยลดภาระในการเตรียมเอกสารให้กับประชาชนได้อย่างมาก

        ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐในแต่ละด้านแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ดำเนินการติดตามผลในภาพรวมต่อไป       


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_2901_resize.JPG
(143.73 kb)

IMG_2902_resize[1].JPG
(130.12 kb)

IMG_2919_resize.JPG
(126.33 kb)
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th