Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

         วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยน
แปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันส่วนราชการให้พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการดำเนินภารกิจและบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการเริ่มต้นดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานจนทำให้ผลการดำเนินการขององค์การโดยรวมดีขึ้นได้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการยกระดับความผูกพันของบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จะพัฒนาเครื่องมือและดำเนินการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินการสร้างความผูกพันที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยความผูกพันตามผลสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการนำไปใช้พัฒนาระดับความผูกพันของบุคลากรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG736_1_resize.JPG
(104.16 kb)

IMG736_2_resize.JPG
(118.67 kb)

IMG736_3_resize.JPG
(122.07 kb)

IMG736_4_resize.JPG
(101.19 kb)

IMG736_5_resize.JPG
(132.74 kb)

IMG736_6_resize.JPG
(124.22 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th