Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ก.พ.ร. ร่วมมือรัฐ เอกชน ตั้งคณะทำงานพัฒนาบริการภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมร่วมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเดอะ สุโกลศล

         นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ถือเป็นความหวังของประชาชน ภาคธุรกิจ ในการทำธุรกรรมกับทางภาครัฐให้เกิดความง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การประชุมในวันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ได้กำหนดให้มีคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น ที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคู่มือฯของหน่วยงานตนเองขึ้นมา และมีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของภาครัฐให้ดีขึ้น เร็วขึ้น พร้อมเข้าสู่ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตค้าปลีก ซึ่งเป็นการรวบรวมวิธีการและขั้นตอนของการขออนุญาตค้าปลีกไว้ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตของทางราชการ สืบเนื่องจาก พ.ร.ฎ ตามมาตรา 14 โดยศูนย์แห่งนี้จะให้บริการข้ามหน่วยได้ นักธุรกิจจะเข้ามาติดต่อที่ศูนย์แห่งนี้ที่เดียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ภายในสิ้นปี 2560 นี้ ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐขึ้น จำนวน 9 คณะ โดยมี 3 คณะได้แก่ คณะพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต คณะปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกในงานบริการภาครัฐ และคณะพัฒนาบทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนการให้บริการภาครัฐในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) จะเป็น
คณะที่มองภาพรวมของระบบการบริการของภาครัฐ ส่วนอีก 6 คณะเกิดขึ้นจากการเลือกสรรประเด็นที่อยู่ในความสนใจและมีผลกระทบสูงเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านจดทะเบียนที่ดิน ด้านวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการนำเข้า - ส่งออก และด้านใบอนุญาต
ด้านการเกษตร ทั้งนี้ หวังว่าการประชุมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐในวันนี้ จะช่วยปลดล็อคระบบทำงานภาครัฐให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ด้าน
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวถึง ผลการดำเนินงานการปรับปรุงงานบริการภาครัฐที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันคู่มือสำหรับประชาชนได้เผยแพร่ไปแล้ว จำนวน 40,000 กว่าคู่มือ มีการทำ MOU เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ รวมทั้งยังสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา แต่ยังคงติดปัญหาส่วนเนื้อหาที่ต้องกรอกยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป อีกทั้ง ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐไว้ พบว่าภาพรวมพึงพอใจ แต่ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชนและสิทธิที่พึงมีในคู่มือประชาชน ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ก็ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อให้ทำงานสนองยุทธศาสตร์ได้ นอกจากนี้ ยังผลักดันให้มีการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบขออนุญาต ซึ่งก็จะมีผลเร็วๆนี้ และสุดท้ายก็คือการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือสำหรับประชาชน ในการประชุม ยังมีการแบ่งกลุ่มตามคณะทำงานเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_3584_resize.JPG
(193.77 kb)

2IMG_3537_resize.JPG
(142.71 kb)

3IMG_3543_resize.JPG
(149.57 kb)

4IMG_3541_resize.JPG
(147.13 kb)

5IMG_3563_resize.JPG
(159.76 kb)

6IMG_3581_resize.JPG
(159.08 kb)

7IMG_3697_resize.JPG
(135.82 kb)

8IMG_3715_resize.JPG
(138.12 kb)

9IMG_3734_resize.JPG
(145.36 kb)

10IMG_3742_resize.JPG
(143.04 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th