Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา altมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ “เปิดโลกทัศน์องค์การสาธารณะของไทย” ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 

         คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 120 คน จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่มาศึกษาเรียนรู้ระบบราชการไทยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

alt     alt

alt

         สำหรับหัวข้อในการศึกษาดูงานครั้งรนี้เกี่ยวกับ “เปิดโลกทัศน์องค์การสาธารณะของไทย” ซึ่งผู้ที่มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้คือ นางสาวบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาระบบราชการไทย แนวโน้มที่ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐ อาทิ ปริมาณของผู้สูงอายุ รวมทั้งสัดส่วนของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ความพยายามในการดำเนินการอย่างโปร่งใสของภาครัฐ ความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแนวใหม่ หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงเทคนิกที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การวางกลยุทธ์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคคล การปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงาน ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารคุณภาพงาน เป็นต้น 

alt        alt

         Iนอกจากนี้ นางสาวบุษยา เจริญผล ได้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย

altกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. สลธ. / รายงาน

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th