Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงาน ก.พ.ร.

         ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

         ด้านเศรษฐกิจ

         ข้อ 5 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิด
การดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
 โดยการใช้ดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ให้ความสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีขึ้น เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและการให้บริการด้านประกันสังคม
ทางระบบออนไลน์


ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 139
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560
นฤมล (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th