Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ก.พ.ร. ผนึก KRI ออสเตรเลีย เสริมสร้างกลไกความโปร่งใสอาเซียนและเกาหลี

          สำนักงาน ก.พ.ร. และเครือข่ายธรรมาภิบาลภาครัฐอาเซียน (ASEAN Governance Network) เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประชาคมอาเซียนตามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับ Korea Research Institute at the University of New South Wales (KRI@UNSW) ประเทศออสเตรเลีย และรัฐบาลกัมพูชาเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KRI-OPDC Reform Policy Symposium & Research Workshop 2017” โดยมีประเด็นการประชุมฯ เรื่อง การพัฒนาประเทศด้วยกลไกการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Public Integrity and Good Governance for National Development in Southeast Asia and Korea) พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรม Sokha Hotel กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก  Dr. Ly Thuch รัฐมนตรีอาวุโสรัฐบาลกัมพูชา (Senior Minister) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุม อาทิ Dr. Tran Van Ngoi อธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย Ms. Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh รองอธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

          การประชุมที่จะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินนโยบาย และกรณีศึกษาที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เสริมสร้างความแน่นแฟ้นของเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาคมอาเซียนทัดเทียมระดับสากล ต่อไป

          นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ได้ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลอย่างแท้จริง โดยดำเนินความร่วมมือภายใต้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) ซึ่งภาครัฐบาล
สถาบันด้านวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนถือเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการบริหารงานและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good Governance) ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่ส่งผลให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ที่ได้กำหนดเรื่องการปลูกฝังธรรมาภิบาลเป็นกระแสหลักในนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน โดยมีมาตรการมุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลและการให้บริการสาธารณะ ผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (Focal Point) ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน ได้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th