Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ก.พ.ร. ผนึก KRI ออสเตเรีย พัฒนาแนวคิด การกำหนดนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาลภาครัฐอาเซียน

         เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลภาครัฐอาเซียน (ASEAN Governance Network) Korea Research Institute at the University of New South Wales (KRI@UNSW) ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย และรัฐบาลกัมพูชาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KRI-OPDC Reform Policy Symposium & Research Workshop 2017” ณ โรงแรม Sokha Hotel กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก  Dr. Ly Thuch รัฐมนตรีอาวุโสรัฐบาลกัมพูชา (Senior Minister) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุม อาทิ Dr. Tran Van Ngoi อธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Ms. Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh รองอธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Dr. Conchita Moralesly Thuch ประธานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นต้น

         การประชุมที่จัดขึ้นนั้น เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินนโยบาย และวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการaพัฒนาแนวความคิดในการกำหนดนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาลภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างความแน่นแฟ้นของเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาคมอาเซียนทัดเทียมระดับสากลต่อไป

         ระหว่างการประชุม ฯ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ได้มีการถกแถลงเรื่อง การพัฒนาประเทศด้วยกลไกการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและ
ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศโดยได้มีการวิเคราะห์ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

         ทั้งนี้ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ที่ปรึกษา การพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีอาวุโสรัฐบาลกัมพูชา ถึงแนวทาง
การดำเนินนโยบายการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาลภาครัฐไทย รวมถึงทิศทางการยกระดับสุจริตธรรมภาครัฐในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง
แผนความร่วมมือในการจัดประชุมเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนครั้งต่อไป ปี 2561 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG010560_0_resize.jpg
(167.17 kb)

IMG010560_1_resize.jpg
(258.21 kb)

IMG010560_2_resize.jpg
(261.19 kb)

IMG010560_3_resize.jpg
(260.47 kb)

IMG010560_4_resize.jpg
(271.51 kb)

IMG010560_5_resize.jpg
(283.14 kb)

IMG010560_6_resize.jpg
(229.26 kb)

IMG010560_7_resize.jpg
(156.21 kb)

IMG010560_8_resize.jpg
(241 kb)

IMG010560_9.jpg
(37.91 kb)
ทั้งหมด 38 รายการ 1 / 4

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th